Stavební dozor

 
Stavební dozor (investora) je velkým pomocníkem stavebníka (klienta), hájí jeho zájmy, zastupuje ho při kontrole shody projektu s prováděním prací, při jednáních s projektanty a zhotoviteli, s orgány státní správy a s dalšími účastníky výstavby. 

Dle stavebního zákona je stavebním dozorem označena osoba provozující kontrolu provádění stavebních prací, nebo tato kontrola samotná. Z pohledu činnosti jde tedy o kontrolu řádného provedení stavby, z pohledu osobního jde o osobu, která provádí dozor na stavbě na základě zákonem stanoveného oprávnění.

Cílem stavebního dozoru jako činnosti je zajištění stavby dle její projektové dokumentace a současně aby celá stavba probíhala dle technologických předpisů, platných předpisů a norem. Jedná se především o zajištění řádného postupu prací při stavbě svépomocí.

Konkrétně dle § 2, odst. 2), písm. d) stavebního zákona je stavebním dozorem „odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.“

Stavba svépomocí

Pokud se stavebník rozhodne postavit si stavbu svépomocí, tedy bez odborné stavební firmy, je dle stavebního zákona povinen zajistit si stavební dozor:

§ 152, odst. 3) “Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu“

Provádění  stavebního dozoru obecně upravuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., § 153.

 

Konkrétní rozsah mnou poskytovaných služeb - Služby