Technický dozor

 

Technický dozor (investora) je dnes již obecně používaný pojem, pod kterým se chápe výkon některých specifických činností stavebníka – investora či objednatele stavebního díla v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení. Spočívá zejména v kontrole kvality provádění stavby. Rozsah činnosti je odvislý především od vzájemné dohody.

Na rozdíl od stavebního dozoru technický dozor zajišťuje navíc i kontrolu dodržování rozpočtu a rozpočtových částí (usměrňování nákladů stavby) a řádné dodržování smlouvy o dílo.

Předpoklad pro výkon technického dozoru (investora) je nezávislost  na zhotoviteli i projektantovi stavby a dostatečné technické znalosti a zkušenosti osoby tuto činnost vykonávající.

Technický dozor (investora) tedy uplatňuje, v rozsahu právních předpisů, klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky. 

Základní rozsah konkrétních činnosti technického dozoru:

  • přejímání dokončených stavebních výkonů
  • kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty
  • zhotovení soupisu vad a nedodělků
  • prověření dodavatelských faktur
  • kontrola vedení stavebního deníku
  • sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení
  • řešení případných změn apod.

 

Konkrétní rozsah mnou poskytovaných služeb - Služby