Podrobný seznam činností Stavebního a Technického dozoru

 1. Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby. Projektová dokumentace, stavební povolení, případná spolupráce s vyhodnocením nabídek dodavatelů a spolupráce s uzavíráním SoD.
 2. Kontrola založení a řádného vedení stavebního – montážního deníku zhotovitelem, předání staveniště zhotovitelům, včetně protokolu o předání základního polohopisného a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, spolupráce nebo zajištění geodeta.
 3. Organizace pravidelných kontrolních dnů – četnost dle vzájemné dohody, jejich organizace, vedení a pořizování zápisů (případně další jednání dle potřeby).
 4. Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a dalších rozhodnutí, průběžná kontrola činnosti zhotovitele, provádění prací a soulad prací se schválenou PD, technickými normami a podmínkami SoD.
 5. Věcná a cenová kontrola správnosti faktur zhotovitele, potvrzení soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů a v nesouladu vrácení zhotoviteli k přepracování.
 6. Kontrola těch částí dodávek stavby, které budou dalším postupem stavebních činností zakryty a zapsání výsledků kontroly do SD.
 7. Průběžné provádění fotodokumentace stavby.
 8. Dohled zda zhotovitel prování předepsané zkoušky materiálů konstrukcí a prací, vyžadování, dodání a archivace předepsaných protokolů a dokladů od zhotovitele, které prokazují kvalitu. U zhotovitelů zajištění dokumentace skutečného provedení stavby.
 9. Spolupráce s projektantem (autorský dozor) – zabezpečující dohled při zajišťování souladu práce s PD a spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění opatření na odstranění případných vad a PD.
 10. Posouzení a kontrola objemu rozdílné práce (více – méně práce) oproti SOD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti.
 11. Spolupráce se zhotovitelem na zamezení škod a při provádění opatření při ohrožení stavby živelnými událostmi.
 12. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, jejich ucelených částí, účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby, kontrola dokladů, které dodává zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla.
 13. Kontrola odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přebírání dílčích celků a přejímky celého díla v dohodnutých termínech a účast na kolaudačním řízení.
 14. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem po přejímce díla v termínech určených přejímkou.
 15. Předání objednateli veškeré dokumentace a dokladů shromážděných v průběhu provádění díla.
 16. Neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech.
 17. Kontrola čistoty a udržování pořádku na staveništi v průběhu celé stavby.
 18. Zajištění a kontrola provedení zaměření přípojek a inženýrských sítí jak nových, tak odkrytých při výstavbě a jejich předání jednotlivým správcům sítí.

Konkrétní seznam činností u jednotlivých zakázek se odvíjí od vzájemné dohody.